Phone icon +420 775 114 414
Volejte po-pá: 8-19 hod
Envelope icon Napište nám
Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Zpracování a ochrana osobních údajů společností Hypoteční rádce s.r.o.

Provozovatelem internetových stránek www.hypotecniradce.eu (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost CS Hypo czech s.r.o., se sídlem Strojnická 568/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČO: 24671223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 164944 (dále jen „Hypoteční rádce“).

Hypoteční rádce respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na naši emailovou adresu: info@hypotecniradce.eu.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Obsah

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů.
 3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
 4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
 5. Automatizované zpracování osobních údajů.
 6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
 7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Hypoteční rádce.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Hypoteční rádce je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o porovnání nabídek hypoték na základě zadaných kritérií a dále pro tyto zájemce zajišťuje možnost zpracování hypoteční analýzy hypotečním specialistou s cílem rychlého a efektivního vyřízení žádosti o hypotéku.

Kontaktní údaje a totožnost správce:

CS Hypo czech s.r.o., se sídlem Strojnická 568/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČO: 24671223. E-mail: info@hypotecniradce.eu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů

Společnost Hypoteční rádce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti Hypoteční rádce. Shromažďujeme osobní údaje zájemců o naše služby nebo potenciálních zájemců, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

Kategorie osobních údajů, které společnost Hypoteční rádce zpracovává:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla.

b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo, jméno, příjmení, datum narození, adresa místa bydliště, podpis, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla.

c) sociodemografické údaje (věk, příjmy, splátky úvěru, počet dětí) – tyto údaje společnost Hypoteční rádce zpracovává pouze v případě, kdy si subjekt údajů sám dobrovolně zvolí možnost rozšířených kritérií pro srovnání hypotéky na webovém portálu www.hypotecniradce.eu, poskytnutí těchto údajů není povinné a záleží pouze na volbě subjektu údajů, zda má zájem o podrobnější výsledek srovnání hypotéky

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a) pro účely smluvního plnění

 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o služby společnosti Hypoteční rádce, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,
 • poskytnutí osobních údajů pro účely srovnání a kalkulaci hypotéky na základě zadaných kritérií zájemce je smluvním požadavkem společnosti Hypoteční rádce, bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, společnost Hypoteční rádce srovnání či kalkulaci hypotéky neprovede on-line,
 • ověřením identity zájemce je společnost Hypoteční rádce schopna od sebe filtrovat skutečné zájemce o srovnání či kalkulaci hypotéky od neseriózních uživatelů, kteří zahlcují software fiktivními požadavky a zabírají kapacity společnosti Hypoteční rádce, které by jinak mohly být poskytnuty opravdovým zájemcům.

b) zpracování na základě plnění zákonných povinností

 • společnost Hypoteční rádce zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon.

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Hypoteční rádce

 • zejména pro účely obhajoby právních nároků společnosti Hypoteční rádce.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zájemce – za účelem nabídky finančního produktu – hypotéky:

 • udělení souhlasu zájemcem je dobrovolné, zároveň však nezbytné, aby jej mohl dále kontaktovat hypoteční specialista (Poradce) za účelem zpracování individuální nabídky, hypoteční analýzy a informování zájemce o finančních produktech – hypotékách dle kritérií zadaných zájemcem do srovnávače/kalkulačky hypoték na webovém portálu www.hypotecniradce.eu,
 • na základě uděleného souhlasu pro účely nabídky finančního produktu – hypotéky může být zájemce kontaktován formou e-mailové zprávy nebo telefonicky, další komunikace probíhá dle preferencí zájemce, na e-mailovou adresu může být zájemci následně zaslán odkaz pro sledování stavu jeho žádosti o finanční produkt – hypotéku,
 • osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky hypotéky poskytnuty hypotečnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se zájemcem finanční služby,
 • bez uděleného souhlasu nemůže být zájemce informován ani kontaktován s nabídkou individuálního hypotečního produktu, nelze s ním o možnostech sjednání hypotéky či jiného finančního produktu jednat, nabídka finančních produktů nemůže být více zpřesňována,
 • zájemce může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně e-mailem na adresu info@hypotecniradce.eu, písemně dopisem na adresu společnosti Hypoteční rádce – Strojnická 568/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.hypotecniradce.eu

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

Osobní údaje klientů společnost Hypoteční rádce zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost Hypoteční rádce osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

U udělených souhlasů se zpracováním pro účely nabídky finančního produktu je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost Hypoteční rádce se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Hypoteční rádce povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti Hypoteční rádce jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti Hypoteční rádce a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost Hypoteční rádce uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů na jejímž základě jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména hypoteční specialisté, tj. Poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní a daňoví poradci.

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu mohou být v souladu s uděleným souhlasem poskytnuty/předány jinému správci, a to konkrétnímu hypotečnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se společností Hypoteční rádce uzavřenou Smlouvu o spolupráci a dle zákona č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

Společnost Hypoteční rádce svým klientům garantuje, že osobní údaje, které zpracovává na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu, nejsou v žádném případě předávány žádným externím call centrům ani marketingovým společnostem zajišťujícím nejrůznější marketingové kampaně, vždy se jedná o konkrétní osobu hypotečního specialisty, která je smluvním partnerem společnosti Hypoteční rádce.

5. Automatizované zpracování osobních údajů

Součástí poskytování služeb společnosti Hypoteční rádce je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. elektronické kalkulačky, software, IT aplikace. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.

Soubory „cookies“

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv.„cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování velikost písma, jazyk, přihlašovací údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti Hypoteční rádce www.hypotecniradce.eu, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

6. Jaká jsou práva subjektu údajů

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům

Právo klienta požadovat od společnosti Hypoteční rádce, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Hypoteční rádce kopie zpracovávaných osobních údajů.

Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost Hypoteční rádce oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti Hypoteční rádce, také formou online formuláře, který je dostupný na webových stránkách společnosti Hypoteční rádce www.hypotecniradce.eu.

c) Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost Hypoteční rádce bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti Hypoteční rádce

d) Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Hypoteční rádce na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost Hypoteční rádce právo si osobní údaje ponechat.

Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti Hypoteční rádce, také formou online formuláře, který je dostupný na webových stránkách společnosti Hypoteční rádce www.hypotecniradce.eu.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost klienta je společnost Hypoteční rádce povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost Hypoteční rádce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost Hypoteční rádce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.

g) Právo na přenositelnost údajů

Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti Hypoteční rádce udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán.

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Hypoteční rádce

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Hypoteční rádce buď e-mailovou zprávou na adresu: info@hypotecniradce.eu nebo písemně dopisem na adresu společnosti Hypoteční rádce – Hypoteční rádce – Strojnická 568/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00. V případě uplatnění práva na přístup k informacím, práva na výmaz a práva na odvolání souhlasu má subjekt údajů možnost podat žádost též prostřednictvím online formuláře dostupného na webové stránce www.hypotecniradce.eu.

Žádosti subjektů údajů je společnost Hypoteční rádce povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Hypoteční rádce oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Hypoteční rádce subjekt údajů včas informuje.

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 30. 7. 2019.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Hypoteční rádce, IČO: 24671223, Strojnická 568/25, Praha 7 – Holešovice, 170 00, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 164944, zastoupena: Ing. Radana Divíšková, jednatel, email: info@hypotecniradce.eu (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa trvalého bydliště
 • věk žadatele
 • chování na webových stránkách

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem zasílání informací, produktů, služeb, novinek a aktualit týkajících se finančního trhu, tj. newsletterů a dále ke zpracování nabídky finančních produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů do srovnávače / kalkulačky hypoték na webovém portálu Správce http://www.hypotecniradce.eu, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o finančních produktech s hypotečním specialistou.

Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky finančního produktu poskytnuty / předány jinému správci, a to hypotečnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu info@hypotecniradce.eu, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.hypotecniradce.eu. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@hypotecniradce.eu.